Adatvédelem

Tájékoztató a smartonkormanyzat.hu oldal látogatói részére személyes adataik kezeléséről

A SMAPP Támogató és Szolgáltató Kft. (székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület, 3. Emelet 10. ajtó, adószám: 26291226-2-09, cégjsz.:09-09-029596, képviselő: Dinkó Tamás Pál ügyvezető) mint Adatkezelő, az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást Önnek, mint a smartonkormanyzat.hu oldal látogatójának a személyes adatai kezeléséről, amelyeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az alábbiak szerinti célokból és jogalapok szerint, a szükséges, előre meghatározott ideig, a következő érintetti jogok biztosítása, valamint az alábbiakban részletezett adatvédelmi, adatbiztonsági gyakorlat mellett végzünk.

Tartalomjegyzék


I. Adatkezeléseink

A smartonkormanyzat.hu oldal a böngészés tökéletesítésére sütiket (cookie-k) használ. A felhasznált sütiket egy kattintással el tudja fogadni, de el is lehet utasítani. Arra is van lehetőség, hogy Ön dönthessen arról, melyik sütit fogadja el és melyiket utasítja el.

Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Süti típusa Ezen típusú sütik fogadása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör Címzettek köre Adattovábbítás
Munkamenet sütik Munkamenet sütik használatához nem szükséges engedély Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
www.smartonkormanyzat.hu - PHPSESSID Adatkezelő Nincs
Használatot elősegítő sütik Használatot elősegítő sütik engedélyezése


Az Ön hozzájárulása A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele + Az engedély tárolásának lehetősége 1 év www.smartonkormanyzat.hu - smartcookie Adatkezelő Nincs
Google Analytics Google Analytics engedélyezése

Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat + Az engedély tárolásának lehetősége 2 év
1 perc
24 óra
smartonkormanyzat.hu - _ga
smartonkormanyzat.hu - _gat_gtag_UA_19221102_21
smartonkormanyzat.hu - _gid
Google Analytics Google LLC


II. Az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatok megismerése a következő elvek és rend szerint történik

Az Ön által megadott személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és elveknek, valamint belső szabályozóinknak, belső utasításoknak megfelelően bizalmasan kezeljük. Az adatokat az adatfeldolgozón kívül, harmadik személy részére kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával továbbítjuk. A személyes adatok kezelését a belső szabályzatunknak megfelelő jogosultságok alapján munkatársaink végzik.

Természetesen az Ön által megadott személyes adatokat jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében hatóság, bíróság vagy ügyészség megkeresésére nekünk is ki kell adnunk. Amennyiben pedig jogi igényünk érvényesítéséhez van szükségünk a személyes adatokra, úgy azokat jogászaink is meg kell ismerjék.

III. Hogyan védjük személyes adatait

Cégünk vigyáz a személyes adataira, a védelem érdekében szükséges technikai és szervezési intézkedéseket meghozza, melyeket rendszeresen felül is vizsgálunk, ahogy belső eljárási szabályaink megalkotásával és alkalmazásával is az adatait védjük. E szabályok, intézkedések biztosítják, hogy az adatok ne semmisüljenek meg, jogosulatlan kézbe ne kerüljenek, azokat jogosulatlanul ne lehessen megváltoztatni, felhasználni, megsemmisíteni, törölni, továbbítani, módosítani, nyilvánosságra hozni. Adatvédelmi szintünknek megfelelő védelmet várunk el azoktól is, akiknek adatokat továbbítunk. Belső eljárási szabályaink szerint csak azoknak biztosítunk adataihoz hozzáférést, akiknek a munkájuk végzéséhez, az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges, de ügyelünk az adatok hitelességére és változatlanságának megtartására. A papír alapon rögzített adatokat zárható szekrényben, az ügyféltértől elkülönült helyiségben, székhelyünkön tároljuk. Az elektronikusan tárolt adatok tárolásának helye: T-System Cloud & Data Center 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 13. saját szerveren.

A székhely irodái (4032 Debrecen Békessy Béla u. 9 C 3/10.) kamerával, riasztó rendszerrel felszereltek, az épület kamerarendszerrel is védett. Folyamatosan figyeljük a technikai, szervezési újdonságokat és a védelmi szintünknek megfelelőket beépítjük. Munkatársainkat rendszeresen oktatjuk a tudatos adatkezelés érdekében, és ezt a tudatosságot az adatfeldolgozó partnerünktől is elvárjuk.


IV. Mi történik, ha a megadott adatok sérülnek.

Adatvédelmi incidens minden olyan esemény, amikor a biztonság sérül. Akkor történik, ha a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisül, megváltozik, elvész, jogosulatlanul nyilvánosságra jut, jogosulatlan személy fér hozzá. Ilyen esemény esetében, haladéktalanul, de legalább az eseményről való tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelentést teszünk a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Ezt a bejelentést nem kell megtennünk, ha bizonyítani tudjuk, hogy az incidens valószínűen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. További teendőnk, hogy az érintetteket tájékoztassuk, melyet szintén indokolatlan késedelem nélkül kell megtennünk. Kivétel az az eset, ha az incidens káros hatásait sikeresen megakadályoztuk. Az incidenseket, a NAIH tájékoztatásától függetlenül nyilvántartásba vesszük.


V. Önnek milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel kapcsolatban

1. Joga van a tájékoztatáshoz
Akkor is, ha az adatokat Öntől kapjuk közvetlenül és akkor is, ha a személyes adatot más forrásból szerezzük. Tájékoztatnunk kell legalább arról, hogy ki az adatkezelő, mi az adatok kezelésének célja, jogalapja, kik a címzettek, történik-e és kinek adattovábbítás, mi az adatok forrása, valamint egyéb kiegészítő információkat is meg kell adnunk. Ez a tájékoztató is e célt szolgálja.

2. Visszavonhatja hozzájárulását
Amennyiben az adatkezelésünk alapja az Ön hozzájárulása volt, jogosult e hozzájárulást bármikor, indoklás nélkül visszavonni. Ettől kezdve nem kezeljük tovább az adatait, azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

3. Élhet hozzáférési jogával
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon arról, folyamatban van-e Nálunk Önnel kapcsolatban személyes adatkezelés. Hozzáférhet a következő információkhoz: mi az adatkezelés célja, jogalapja, mely személyes adatokat kezelnek, kik a címzettek, például az adatfeldolgozók, mennyi ideig kezelik az adatokat, melyek az érintettek jogai, van-e adattovábbítás, melyek a garanciái, van-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás, másolat kérésének lehetősége, ha az adatokat nem Öntől szerezték, a forrás megjelölése.

4. Adatait helyesbítheti, kiegészítheti
Amennyiben Ön úgy észleli, hogy hiányosan, pontatlanul, tévesen tartjuk nyilván a személyes adatát, kérelmére, indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük vagy kiegészítjük. Mindössze annyi a teendője, hogy megjelöli a helyes vagy kiegészítő adatot.

5. Élhet törléshez (elfeledtetéshez) való jogával
Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai törlését, ha a következőkben felsoroltak valamelyike fennáll. Ezt indokolatlan késedelem nélkül kell megtennünk. Az okok: a) a személyes adatokra már nincs szükségünk, b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, d) az adatait jogellenesen kezeltük vagy e) jogi kötelezettségünk törölni az adatokat. Kérését csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha: az adatai a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek, jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből szükségesek, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, valamint statisztikai célból szükségesek.

6. Korlátozhatja az adatkezelést
Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a következő okok egyike fennáll: a) Ön vitatja az adatai pontosságát, a korlátozás ekkor addig áll fenn, amíg ellenőrizni tudjuk az adatok pontosságát, b) az adatkezelésünk jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, kéri azok korlátozását, c) jogi igények előterjesztéséhez szüksége van az adatokra, bár nekünk már nincsen szükségünk rájuk, d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben arra az időre korlátozzuk az adatkezelést, amíg meg nem állapítjuk, hogy kinek élveznek az érdekei elsőbbséget. A korlátozás ideje alatt az adatait tároljuk, más tevékenységet nem végzünk velük. Kivételt képeznek: a) ha Ön hozzájárul, b) jogi igények előterjesztéséhez szükséges, c) természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükséges, d) fontos közérdekből kell kezelni. Ha ezek valamelyike miatt fel kell oldanunk a korlátozást, arról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7. Adatait hordozhatja
Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés vagy hozzájárulás volt és az adatkezelés automatizált. Ugyanakkor vizsgáljuk, hogy kérése nem érinti-e mások jogait és szabadságait.

8. Tiltakozhat az adatkezelés ellen
Amennyiben adatait jogos érdekünk alapján vagy közérdekből kezeljük, az ilyen adatkezelés ellen saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat. Ebben az esetben adatait nem kezeljük tovább. Kivéve: ha bizonyítani tudjuk jogos érdekeink elsőbbségét, vagy jogi igényeink előterjesztéséhez van az adatokra szükségünk.

VI. Hogyan tudja e jogokat érvényesíteni

Amennyiben úgy döntött, hogy az előbbiekben felsorolt jogai valamelyikével élni kíván, állunk rendelkezésére. Írásban személyesen is átadhatja azt a székhelyünkön ( 4032 Debrecen Békessy Béla u. 9 C 3/10. ) címen, megküldheti postai levélben a következő címre címezve a levelét (4032 Debrecen Békessy Béla u. 9 C 3/10. ), vagy elektronikus módon az (info@smartonkormanyzat.hu) email címre küldve a kérelmét. A kérelme megválaszolása előtt azonosítanunk kell Önt, ezért kérelmében mindenképpen adja meg személyazonosító adatait és levelezési címét. Amennyiben úgy értékeljük, hogy a személyazonosságával kapcsolatban kétségeink vannak, egyéb azonosító adatokat is bekérhetünk Öntől. A válaszunkat, intézkedéseinket díjmentesen biztosítjuk, kivéve ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, túlzó. Ekkor észszerű összegű díjat számolhatunk fel, de az intézkedést meg is tagadhatjuk. Intézkedésünket indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megtesszük. Szükség esetén ezt a határidőt további két hónappal megosszabbíthatjuk, erről egy hónapon belül az ok megjelölése mellett tájékoztatjuk Önt.


VII. Mi történik ha kárt okozunk vagy ha személyiségi jogait sértjük

Ha a személyes adatait nem kezeljük biztonságosan vagy jogszerűtlen az adatkezelésünk és ezzel Önnek vagy más személynek kárt okozunk, jogosult velünk szemben azt érvényesíteni. Amennyiben az adatkezeléssel az Ön személyiségi jogait sértettük meg, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Mentesülünk a sérelemdíj vagy a kártérítés alól, ha Ön azt szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozta.


VIII. Hogyan érvényesítheti jogait, ha úgy érzi, személyes adatait jogszerűtlenül kezeltük

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatait jogszerűtlenül kezeltük, e tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken elsősorban az Dinkó Tamás Pál ügyvezetőt keresse meg, annak érdekében, hogy felvetéseit megvizsgálhassuk és segíthessünk a megoldásban. Természetesen van lehetősége a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, valamint bírósághoz is fordulhat, amely az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszék vagy a Mi székhelyünk szerinti Törvényszék lehet.

A NAIH elérhetőségei:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
Honlap: www.naih.hu

Kérjük, hogy amennyiben akár a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a tájékoztatóban jelzett bármely kommunikációs csatornán keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot.

Debrecen, 2020. október 12.

SMAPP Támogató és Szolgáltató Kft.
adatkezelő

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a biztonságos böngészés és jobb felhasználói élmény biztosításához. Az oldal igénybevételével elfogadod a cookie-k használatát. Az Adatkezelési tájékoztató elolvasása.
Elfogadom
Beállítások